- Address
26-3 Kamiyanagi-cho, Hirano Kita-ku, Kyoto, Japan 603-8355
TEL 075-463-0007     FAX 075-465-3099     MAIL
         Kyoto City Bus information
The nearest stop is [Ritsumeikan-daigaku-mae].
The nearest stop to get on at City Bus No.
- Kyoto-eki  (Kyoto Sta.)     50      
- Sanjo-Keihan 12 15       59
- Shijo-Keihan 12         59
- Kawaramachi Sanjo   15   51   59
- Kawaramachi Shijo 12     51   59
- Shijo Karasuma 12     51 55  
- Karasuma Imadegawa       51   59
- Nijo-eki (Nijo Sta.)   15     55  
- Nishinokyo enmachi-eki (Nishinokyo enmachi Sta)   15        
- Kitano hakubaicho-eki (Kitano hakubaicho Sta)   15 50 51 55  
* The city bus No.59 is bound for Yamagoe, others are bound for Ritsumeikan-daigaku-mae.
* JR bus, Takao,Keihoku line is available from Kyoto-eki. It is bound for [Ritsumeikan-daigaku-mae keiyu shuzan].